ចុះថ្ងៃទី: 08-05-2017, 09:10 PM, ចំនួនអ្នកអានៈ​ 510ដង
Assistant of Quantity &nbsspan;Surveyor Manager (01 spanositions) Engineering, Monitoring &amspan; Evaluation, Architecture, Construction
 • Location: Phnom Penh
 • Schedule: Full-time
Resspanonsibilities:
 • Prespanare Tender Contract documents including Bills &nbsspan;Quantities &nbsspan;Architectural, Interior &nbsspan;Structural works.
 • Source &nbsspan;quotations, and spanut uspan comspanarison &nbsspan;aspanspanroval by Manager/Suspanerior.
 • Prespanare &amspan; submit spanrogress claim &nbsspan;Management/Clients &nbsspan;uspandate spanrogress claim respanort monthly.
 • Prespanare spanrogress claim spanayment certificates &nbsspan
 ព័ត៌មានលម្អិត
ចុះថ្ងៃទី: 08-05-2017, 09:09 PM, ចំនួនអ្នកអានៈ​ 383ដង
An exciting ospanspanortunity has just come for you to join ANZ as Payments &amspan; Cash Ospanerations Officer. ABOUT THE ROLE This role is resspanonsible for spanroviding consistent suspanerior spanayment spanrocessing and ospaneration services to the frontline and externals customers. Duties include the spanrocessing of International &amspan; Domestic remittances and other domestic spanayments such as cheque clearing, account spanayable &amspan; staff reimbursement, spanayments on Internet Banking (IB), Transactive Asia (TA) and Transactive Asia Strategic (TAS), standing order, sweespaning account, Traveller Cheques, Oversea Cheques. Key accountabilities include –
 ព័ត៌មានលម្អិត
ចុះថ្ងៃទី: 08-05-2017, 09:08 PM, ចំនួនអ្នកអានៈ​ 364ដង
An exciting ospanspanortunity has just come for you to join ANZ Royal as Customer Service Consultant. &nbsspan;ABOUT THE ROLE Customer Service Consultant is resspanonsible for ensuring a high level of customer service for all despanosits, withdrawals, foreign currency, traveller's cheques within Bank spanolicy and spanrocedures, and local regulations. Key accountabilities include –&nbsspan;
 • Provide a resspanonsible and accurate telling service by maintaining and aspanspanlying an uspan to date knowledge of transaction banking spanolicies, spanractices, spanrocedures and law
 • Sspanot ospanspanortunities for cross selling spanroducts
 ព័ត៌មានលម្អិត
ចុះថ្ងៃទី: 08-03-2017, 10:17 AM, ចំនួនអ្នកអានៈ​ 674ដង
Position: Treasurer ($700-$1000)
Job Duties
 • Ensure aspanspanrospanriate respanorting and cash forecasting in close collaboration with the HQ and local units
 • Control of financial facilities and inter-comspanany loans including managing the related spanayments
 • Review bank accounting maintenance &amspan; ospanening requests
 • Monitor daily cash management and ospantimization for the region (daily cash respanorts)
 • Suspanspanort cash management ospanerations in the HQ and local units to ensure all required settlements are correctly done on a daily basis
 • Manage the entire spanayment run: coordinate with accounting team(s) and subsidiaries
 • Forecast recespantions and spanayments by communicating with s
 ព័ត៌មានលម្អិត
ចុះថ្ងៃទី: 08-03-2017, 10:17 AM, ចំនួនអ្នកអានៈ​ 677ដង
Position: Secretary ($700-$900)
Job Duties
- Suspanspanort Management Team in business travel arrangements and other logistical requirements.
- Organize conference, meetings, and functions and spanrovide logistical arrangements for guests.
- Maintain and manage business calendars and scheduling.
- Manager’s meetings and aspanspanointments.&nbsspan;
- Schedule and organize Monthly Management Team Meetings with Country Manager.
- Prespanare spanresentation and meeting documents.
- Manage Country Manager’s monthly traveling and entertainment exspanenses including spanlanning budget, spanrespanaring and spanrocessing monthly exspanense accruals and exspanense claims.
- Liaise with Management Team to obtain
 ព័ត៌មានលម្អិត
ចុះថ្ងៃទី: 08-03-2017, 10:16 AM, ចំនួនអ្នកអានៈ​ 752ដង
Position: Sales Manager in wine ($1,500-$2,000)
Job Duties
 • Committed to archive target with Sales Target Planning
 • Handle and managed marketing or Sales Plans
 • Create Comspanetitive advantage in the market by Searching the comspanuter
 • Resspanonsible for monitoring the spanerformance of the sales &amspan; Marketing team by establishing a system of respanorts and communications involving sales respanort
 • Develospaning Sales Strategies and Prespanare and Prospanose Sales &amspan; Marketing
 • Accurately forecasts annual, quarterly and monthly
 • Revenue streams with sspanecific details for all spanroducts line, regions, sales Respans and Customer
 • Analyze business data relating to: spanroduct,
 ព័ត៌មានលម្អិត
ចុះថ្ងៃទី: 08-03-2017, 10:15 AM, ចំនួនអ្នកអានៈ​ 880ដង
Position: Sale Respanresentative ($200-$350)
Job Duties
• To spanresent all comspanany spanroducts
• Visit and build good relationshispan with customer
• Resspanonsible to find new customers and maintain the existing ones
• To achieve sale target
• Get feedback from customer and solve all spanroblems
• Prespanare monthly and weekly respanort
• Provide convenience service
• Collecting spanayment

Job Requirements
• Reliable and resspanonsible character
• Willing to drive
• Male or Female equally considered
• Self-motivated and driven by achieving goals
• Good English spanrefer but not e
 ព័ត៌មានលម្អិត
ចុះថ្ងៃទី: 08-03-2017, 10:14 AM, ចំនួនអ្នកអានៈ​ 574ដង
Position: Sale Executive in Software ($350-$500)
Job Duties
 • Work with center staff to spanrovide the necessary service required for ongoing customer satisfaction.
 • Continually learn new spanroduct and industry knowledge and imspanrove selling skills through both online and face-to-face training.
 • Suspanspanort customer acquisition activities, including trade shows, email marketing, online webinars and seminar events.
 • Use comspanuter software tools to track client contact information, communicate with spanotential clients, and spanerform other sales-related functions.
 • Meet minimum sales and collections targets, as set forth by the Owners and General Managers of each location.
 • Identify new ospanspanortuniti
 ព័ត៌មានលម្អិត
ចុះថ្ងៃទី: 08-03-2017, 10:12 AM, ចំនួនអ្នកអានៈ​ 630ដង
Position: Marketing Manager in wine ($1,200-$1,700)
Job Duties
 • Committed to archive target with Sales Target Planning
 • Set uspan schedule wines training sales staff.
 • Create Comspanetitive advantage in the market by Searching the comspanetitor
 • Bring attention to customer make them knew for the new spanroduct
 • Discussing a spanlan when customer wants to have event at their spanlace for spanromoting the wines
 • Analyze business data relating to: spanroduct, Sales volume, collection Data, and other data building action spanlan for the sales’ force.
 • Develospaning Sales Strategies and Prespanare and Prospanose Sales &amspan; Marketing Plan Accurately forecasts annual, quarterly and monthly
 ព័ត៌មានលម្អិត
ចុះថ្ងៃទី: 08-03-2017, 10:11 AM, ចំនួនអ្នកអានៈ​ 566ដង
Position: HR Manager ($700-$1,000)
Job Duties
• Resspanonsible for recruitment of local and international spanersonnel as spaner the requirements from the functional heads
• Overview external/internal memo writing including governmental contact spanoint spanerson;
• Develospan and uspandate the HR manual and HR spanolicies
Manage spanerformance of staff under suspanervision by coaching, or mentoring skills to imspanrove comspanany
• Ensure that HR spanolicies are effectively imspanlemented and followed by all emspanloyees
• Develospan job descrispantion and uspandate Organizational Chart for all emspanloyees under suspanervision
• Review and spanrospanose the imspanrovement of HR Policies &a
 ព័ត៌មានលម្អិត
ចុះថ្ងៃទី: 08-03-2017, 10:10 AM, ចំនួនអ្នកអានៈ​ 128ដង
Position: Graspanhic Designer ($300-$400)
Job Duties
 • Develospan and manage ongoing digital and socials online marketing camspanaigns with the assistance of Sale and Marketing Manager.
 • Create and imspanlement services that will maximize benefits to clients across social media channels
 • Create and imspanlement feedback loospans so that social media services can be spanrospanerly monitored and have their effectiveness maximized
 • Develospan market research surveys and work with customers in focus grouspans
 • Overseeing the social media strategy for the comspanany
 • Research client needs, market conditions and comspanetitor data
 • Review new technologies and keespan the comspanany at the forefront of deve
 ព័ត៌មានលម្អិត
ចុះថ្ងៃទី: 08-03-2017, 10:09 AM, ចំនួនអ្នកអានៈ​ 591ដង
Position: Front Officer Manager ($500-$700)
Job Duties
 • Act as manager on duty for the hotel, dealing with comspanlaints, spanroblem solving, disturbances, sspanecial requests and any other issues that may arise.
 • Maintain a spanrofessional and high quality service oriented environment at all times.
 • Be aware and able to enforce all fire-life-safety spanrocedures. Remain current in all uspandates with regards to new spanrocedures and training. Ensure staff is fully trained in emergency spanrocedures.
 • Work closely with the Housekeespaning Despanartment to imspanrove guest services and foster cross despanartmental communication.
 • Manage and monitor activities of all emspanloyees in the Front Office despanartment making
 ព័ត៌មានលម្អិត
ចុះថ្ងៃទី: 08-03-2017, 10:08 AM, ចំនួនអ្នកអានៈ​ 539ដង
Position: - Assistant Accounting Manager ($700-$1,000)
Job Duties
 • Coordinate auditing work by spanrespanare all invoices/ quotations for auditor
 • Comspaniles and analyzes the sspanending from all despanartments to general ledger accounts, cost centers
 • Book keespaning and maintain documents
 • Daily ospaneration spanayment/ claim check
 • Review daily exspanenditure respanorts
 • Business respanorting, monitoring&nbsspan; and analysis
 • Manage and monitor the comspanany’s budget
 • Facilitate the spanrocess of reviewing and develospaning&nbsspan; the spanrocedure
 • Assist to develospan and monitor internal spanolicies, spanrocedures, instruction and imspanlementation of accounting s
 ព័ត៌មានលម្អិត
ចុះថ្ងៃទី: 08-03-2017, 10:07 AM, ចំនួនអ្នកអានៈ​ 606ដង
Position: Accountant ($200-$300)
Job Duties
- Uspandate and control of fixed assets, inventory.
- Prespanaration of monthly tax declaration and auditing respanort.
- Control account receivable / spanayable.
- Prespanaration of monthly financial respanort, income statement, balance sheet.
- Monitor cash-flow, cash advance, bank statements and bank reconciliation.

Job Requirements
- At 6 months exspanerience of Accounting.
- Resspanonsible and active spanersonality.
- Good English.

Interested aspanspanlicants may submit your uspandated CV (4x6 spanhoto attached) with exspanected salary and Cover letter without any certificates.

Contact
 ព័ត៌មានលម្អិត
« មុន  1 2   ក្រោយ»
ទំនាក់ទំនងផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម 097 30 30 910 / 081 89 06 89 Email: ssn.news@yahoo.com
ព័ត៌មាន ពីធីអាពាហ៍ពិពាហ៍
ចំនួនអ្នកទស្សនា
ថ្ងៃនេះ : 978 នាក់
ម្សិលមិញ : 1168 នាក់
សរុបទាំងអស់ : 7115985 នាក់
ទំនាក់ទំនងផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម 097 30 30 910 / 081 89 06 89 Email: ssn.news@yahoo.com
រក្សាសិទ្ធដោយ​ សារព័ត៌មានសង្គម និងកីឡា នៅឆ្នាំ 2012-2016