ព្យាករណ៍​បាល់ទាត់​អង់គ្លេស​ពានរង្វាន់ FA Cupនៅ​រាត្រី​ថ្ងៃ​សៅរ៍​នេះ​មានការ​ប្រកួត​ចំនួន 22 គូ
ចុះថ្ងៃទី: 05-01-2019, 03:41 PM, ចំនួនអ្នកអានៈ 23ដង
Man Utd Vs Reading Man Utd លទ្ធផល 5 ប្រកួត​ចុងក្រោយ​គឺ​ឈ្នះ 4 ចាញ់ 1 ស្មើ 0 ។​ 3​ប្រកួត​ចុងក្រោយ​គឺ​ 02-01-19 Newcastle 0-2 Man Utd 30-12-18 Man Utd 4-1 Bournemouth 26-12-18 Man Utd 3-1 Huddersfield Reading លទ្ធផល 5 ប្រកួត​ចុងក្រោយ​គឺ​ឈ្នះ 0 ចាញ់ 3 ស្មើ 2 ។​ 3​ប្រកួត​ចុងក្រោយ​គឺ​ 01-01-19 Reading 1-4 Swansea 29-12-18 QPR 0-0 Reading 26-12-18 Millwall 1-0 Reading ​ប្រវត្តិ​ជួបគ្នា​មាន 1 លើក​ 07-01-18 Man Utd 4-0 Reading ​ទស្សនៈ Man Utd ឈ្នះ​ Chelsea Vs Nottingham Chelsea លទ្ធផល 5 ប្រកួត​ចុងក្រោយ​គឺ​ឈ្នះ 3 ចាញ់ 1 ស្មើ 1 ។​ 3​ប្រកួត​ចុងក្រោយ​គឺ​ 02-01-19 Chelsea 0-0 Southampton 30-12-18 Crystal Palace 0-1 Chelsea 26-12-18 Watford 1-2 Chelsea Nottingham លទ្ធផល 5 ប្រកួត​ចុងក្រោយ​គឺ​ឈ្នះ 1 ចាញ់ 2 ស្មើ 2 ។​ 3​ប្រកួត​ចុងក្រោយ​គឺ 01-01-19 Nottingham 4-2 Leeds 29-12-18 Millwall 1-0 Nottingham 26-12-18 Norwich 3-3 Nottingham ​ប្រវត្តិ​ជួបគ្នា​មាន 1 លើក​ 20-09-17 Chelsea 5-1 Nottingham ​ទស្សនៈ Chelsea ឈ្នះ​ Blackpool Vs Arsenal Blackpool លទ្ធផល 5 ប្រកួត​ចុងក្រោយ​គឺ​ឈ្នះ 1 ចាញ់ 3 ស្មើ 1 ។​ 3​ប្រកួត​ចុងក្រោយ​គឺ​ 01-01-19 Blackpool 0-1 Sunderland 29-12-18 Wimbledon 0-0 Blackpool 26-12-18 Rochdale 2-1 Blackpool Arsenal លទ្ធផល 5 ប្រកួត​ចុងក្រោយ​គឺ​ឈ្នះ 2 ចាញ់ 2 ស្មើ 1 ។​ 3​ប្រកួត​ចុងក្រោយ​គឺ​ 01-01-19 Arsenal 4-1 Fulham 29-12-18 Liverpool 5-1 Arsenal 26-12-18 Brighton 1-1 Arsenal ​ប្រវត្តិ​ជួបគ្នា​មាន 1 លើក​ 31-10-18 Arsenal 2-1 Blackpool ​ទស្សនៈ Arsenal ឈ្នះ​ Bournemouth Vs Brighton Bournemouth លទ្ធផល 5 ប្រកួត​ចុងក្រោយ​គឺ​ឈ្នះ 1 ចាញ់ 3 ស្មើ 1 ។​ 3​ប្រកួត​ចុងក្រោយ​គឺ 02-01-19 Bournemouth 3-3 Watford 30-12-18 Man Utd 4-1 Bournemouth 26-12-18 Tottenham 5-0 Bournemouth Brighton លទ្ធផល 5 ប្រកួត​ចុងក្រោយ​គឺ​ឈ្នះ 1 ចាញ់ 2 ស្មើ 2 ។​ 3​ប្រកួត​ចុងក្រោយ​គឺ​ 02-01-19 West Ham 2-2 Brighton 29-12-18 Brighton 1-0 Everton 26-12-18 Brighton 1-1 Arsenal ​ប្រវត្តិ​ជួបគ្នា 4 លើកចុងក្រោយ​ 22-12-18 Bournemouth 2-0 Brighton 01-01-18 Brighton 2-2 Bournemouth 19-09-17 Bournemouth 1-0 Brighton 15-09-17 Bournemouth 2-1 Brighton ​ទស្សនៈ ស្មើគ្នា​ Everton Vs Lincolns Everton លទ្ធផល 5 ប្រកួត​ចុងក្រោយ​គឺ​ឈ្នះ 1 ចាញ់ 4 ស្មើ 0 ។​ 3​ប្រកួត​ចុងក្រោយ​គឺ​ 01-01-19 Everton 0-1 Leicester 29-12-18 Brighton 1-0 Everton 26-12-18 Burnley 1-5 Everton Lincoln លទ្ធផល 5 ប្រកួត​ចុងក្រោយ​គឺ​ឈ្នះ 3 ចាញ់ 1 ស្មើ 1 ។​ 3​ប្រកួត​ចុងក្រោយ​គឺ​ 01-01-19 Lincoln 1-1 Port Vale 29-12-18 Cambridge 1-2 Lincoln 26-12-18 Crewe 2-1 Lincoln ​មិនមាន​ប្រវត្តិ​ជួបគ្នា​ឡើយ​ ​ទស្សនៈ Everton ឈ្នះ​ Crystal Palace Vs Grimsby Crystal Palace លទ្ធផល 5 ប្រកួត​ចុងក្រោយ​គឺ​ឈ្នះ 3 ចាញ់ 1 ស្មើ 1 ។​ 3​ប្រកួត​ចុងក្រោយ​គឺ​ 02-01-19 Wolver 0-2 Crystal Palace 30-12-18 Crystal Palace 0-1 Chelsea 26-12-18 Crystal Palace 0-0 Cardiff Grimsby លទ្ធផល 5 ប្រកួត​ចុងក្រោយ​គឺ​ឈ្នះ 4 ចាញ់ 1 ស្មើ 0 ។​ 3​ប្រកួត​ចុងក្រោយ​គឺ​ 01-01-18 Grimsby 0-1 Mansfield 29-12-18 Exeter City 1-2 Grimsby 26-12-18 Port Vale 0-1 Grimsby ​មិនមាន​ប្រវត្តិ​ជួបគ្នា​ឡើយ​ ​ទស្សនៈ Crystal Palace ឈ្នះ​ West Ham Vs Birmingham West Ham លទ្ធផល 5 ប្រកួត​ចុងក្រោយ​គឺ​ឈ្នះ 2 ចាញ់ 2 ស្មើ 1 ។​ 3​ប្រកួត​ចុងក្រោយ​គឺ​ 02-01-18 West Ham 2-2 Brighton 30-12-18 Burnley 2-0 West Ham 27-12-18 Southampton 1-2 West Ham Birmingham លទ្ធផល 5 ប្រកួត​ចុងក្រោយ​គឺ​ឈ្នះ 2 ចាញ់ 0 ស្មើ 3 ។​ 3​ប្រកួត​ចុងក្រោយ​គឺ 01-01-18 Sheffield Wed 1-1 Birmingham 29-12-18 Birmingham 0-0 Brentford 26-12-18 Birmingham 2-0 Stoke City ​មិនមាន​ប្រវត្តិ​ជួបគ្នា​ឡើយ​ ​ទស្សនៈ West Ham ឈ្នះ​ Brentford Vs Oxford Utd Brentford លទ្ធផល 5 ប្រកួត​ចុងក្រោយ​គឺ​ឈ្នះ 1 ចាញ់ 3 ស្មើ 1 ។​ 3​ប្រកួត​ចុងក្រោយ​គឺ​ 01-01-18 Brentford 1-1 Norwich 29-12-18 Birmingham 0-0 Brentford 26-12-18 Bristol City 1-1 Brentford Oxford Utd លទ្ធផល 5 ប្រកួត​ចុងក្រោយ​គឺ​ឈ្នះ 1 ចាញ់ 3 ស្មើ 1 ។​ 3​ប្រកួត​ចុងក្រោយ​គឺ​ 01-01-18 Plymouth 3-0 Oxford Utd 29-12-18 Oxford Utd 0-2 Bristol Rovers 26-12-18 Oxford Utd 0-1 Southend ​ប្រវត្តិ​ជួបគ្នា​មាន 2 លើក​ 19-07-17 Oxford Utd 3-4 Brentford 11-08-15 Brentford 0-4 Oxford Utd ​ទស្សនៈ Brentford ឈ្នះ​ Middlesbrough Vs Peterborough Middlesbrough លទ្ធផល 5 ប្រកួត​ចុងក្រោយ​គឺ​ឈ្នះ 2 ចាញ់ 2 ស្មើ 1 ។​ 3​ប្រកួត​ចុងក្រោយ​គឺ​ 01-01-18 Derby 1-1 Middlesbrough 29-12-18 Middlesbrough 2-0 Ipswich 26-12-18 Middlesbrough 0-1 Sheffield Wed Peterborough លទ្ធផល 5 ប្រកួត​ចុងក្រោយ​គឺ​ឈ្នះ 1 ចាញ់ 2 ស្មើ 2 ។​ 3​ប្រកួត​ចុងក្រោយ​គឺ​ 01-01-18 Peterborough 0-2 Scunthorpe 29-12-18 Accrington 0-4 Peterborough 26-12-18 Barnsley 2-0 Peterborough ​មិនមាន​ប្រវត្តិ​ជួបគ្នា​ឡើយ​ ​ទស្សនៈ Middlesbrough ឈ្នះ​ Newcastle Vs Blackburn Newcastle លទ្ធផល 5 ប្រកួត​ចុងក្រោយ​គឺ​ឈ្នះ 1 ចាញ់ 2 ស្មើ 2 ។​ 3​ប្រកួត​ចុងក្រោយ​គឺ​ 02-01-18 Newcastle 0-2 Man Utd 29-12-18 Watford 1-1 Newcastle 26-12-18 Liverpool 4-0 Newcastle Blackburn លទ្ធផល 5 ប្រកួត​ចុងក្រោយ​គឺ​ឈ្នះ 1 ចាញ់ 3 ស្មើ 1 ។​ 3​ប្រកួត​ចុងក្រោយ​គឺ​ 01-01-18 Blackburn 2-1 West Brom 29-12-18 Sheffield Utd 3-0 Blackburn 26-12-18 Leeds 3-2 Blackburn ​ប្រវត្តិ​ជួបគ្នា​មាន 2 លើក​ 02-01-17 Blackburn 1-0 Newcastle 26-11-16 Newcastle 0-1 Blackburn ​ទស្សនៈ ស្មើគ្នា​ West Brom Vs Wigan West Brom លទ្ធផល 5 ប្រកួត​ចុងក្រោយ​គឺ​ឈ្នះ 3 ចាញ់ 1 ស្មើ 1 ។​ 3​ប្រកួត​ចុងក្រោយ​គឺ​ 01-01-18 Blackburn 2-1 West Brom 29-12-18 West Brom 1-1 Sheffield Wed 26-12-18 West Brom 2-0 Wigan Wigan លទ្ធផល 5 ប្រកួត​ចុងក្រោយ​គឺ​ឈ្នះ 0 ចាញ់ 4 ស្មើ 1 ។​ 3​ប្រកួត​ចុងក្រោយ​គឺ​ 01-01-18 Wigan 0-3 Sheffield Utd 29-12-18 Swansea 2-2 Wigan 26-12-18 West Brom 2-0 Wigan ​ប្រវត្តិ​ជួបគ្នា​មាន 2 លើក​ 26-12-18 West Brom 2-0 Wigan 20-10-18 Wigan 1-0 West Brom ​ទស្សនៈ West Brom ឈ្នះ​ Norwich Vs Portsmouth Norwich លទ្ធផល 5 ប្រកួត​ចុងក្រោយ​គឺ​ឈ្នះ 1 ចាញ់ 1 ស្មើ 3 ។​ 3​ប្រកួត​ចុងក្រោយ​គឺ 01-01-18 Brentford 1-1 Norwich 29-12-18 Norwich 3-4 Derby 26-12-18 Norwich 3-3 Nottingham Portsmouth លទ្ធផល 5 ប្រកួត​ចុងក្រោយ​គឺ​ឈ្នះ 3 ចាញ់ 1 ស្មើ 1 ។​ 3​ប្រកួត​ចុងក្រោយ​គឺ​ 01-01-18 Portsmouth 2-1 Wimbledon 29-12-18 Fleetwood 2-5 Portsmouth 26-12-18 Gillingham 2-0 Portsmouth ​មិនមាន​ប្រវត្តិ​ជួបគ្នា​ឡើយ​ ​ទស្សនៈ ស្មើគ្នា​ Burnley Vs Barnsley Burnley លទ្ធផល 5 ប្រកួត​ចុងក្រោយ​គឺ​ឈ្នះ 2 ចាញ់ 3 ស្មើ 0 ។​ 3​ប្រកួត​ចុងក្រោយ​គឺ​ 02-01-18 Huddersfield 1-2 Burnley 30-12-18 Burnley 2-0 West Ham 26-12-18 Burnley 1-5 Everton Barnsley លទ្ធផល 5 ប្រកួត​ចុងក្រោយ​គឺ​ឈ្នះ 3 ចាញ់ 0 ស្មើ 2 ។​ 3​ប្រកួត​ចុងក្រោយ​គឺ​ 01-01-18 Luton 0-0 Barnsley 29-12-18 Barnsley 2-1 Charlton 26-12-18 Barnsley 2-0 Peterborough ​មិនមាន​ប្រវត្តិ​ជួបគ្នា​ឡើយ​ ​ទស្សនៈ Burnley ឈ្នះ​ Aston Villa Vs Swansea Aston Villa លទ្ធផល 5 ប្រកួត​ចុងក្រោយ​គឺ​ឈ្នះ 1 ចាញ់ 1 ស្មើ 3 ។​ 3​ប្រកួត​ចុងក្រោយ​គឺ 01-01-18 Aston Villa 2-2 QPR 29-12-18 Preston 1-1 Aston Villa 26-12-18 Swansea 0-1 Aston Villa Swansea លទ្ធផល 5 ប្រកួត​ចុងក្រោយ​គឺ​ឈ្នះ 2 ចាញ់ 2 ស្មើ 1 ។​ 3​ប្រកួត​ចុងក្រោយ​គឺ​ 01-01-18 Reading 1-4 Swansea 29-12-18 Swansea 2-2 Wigan 26-12-18 Swansea 0-1 Aston Villa ​ប្រវត្តិ​ជួបគ្នា 4 លើកចុងក្រោយ​ 26-12-18 Swansea 0-1 Aston Villa 20-10-18 Aston Villa 1-0 Swansea 19-03-16 Swansea 1-0 Aston Villa 24-10-15 Aston Villa 1-2 Swansea ​ទស្សនៈ ស្មើគ្នា​ Bolton Vs Walsall Bolton លទ្ធផល 5 ប្រកួត​ចុងក្រោយ​គឺ​ឈ្នះ 1 ចាញ់ 3 ស្មើ 1 ។​ 3​ប្រកួត​ចុងក្រោយ​គឺ​ 01-01-18 Hull City 6-0 Bolton 29-12-18 Bolton 0-0 Stoke City 26-12-18 Bolton 2-1 Rotherham Walsall លទ្ធផល 5 ប្រកួត​ចុងក្រោយ​គឺ​ឈ្នះ 0 ចាញ់ 3 ស្មើ 2 ។​ 3​ប្រកួត​ចុងក្រោយ​គឺ​ 01-01-18 Charlton 2-1 Walsall 29-12-18 Walsall 2-2 Luton 26-12-18 Walsall 1-3 Bristol Rovers ​ប្រវត្តិ​ជួបគ្នា​មាន 2 លើក​ 11-02-17 Bolton 4-1 Walsall 17-09-16 Walsall 1-0 Bolton ​ទស្សនៈ Bolton ឈ្នះ​ Fleetwood Vs Wimbledon Fleetwood លទ្ធផល 5 ប្រកួត​ចុងក្រោយ​គឺ​ឈ្នះ 2 ចាញ់ 2 ស្មើ 1 ។​ 3​ប្រកួត​ចុងក្រោយ​គឺ​ 01-01-18 Shrewsbury 0-0 Fleetwood 29-12-18 Fleetwood 2-5 Portsmouth 26-12-18 Fleetwood 3-0 Doncaster Wimbledon លទ្ធផល 5 ប្រកួត​ចុងក្រោយ​គឺ​ឈ្នះ 2 ចាញ់ 2 ស្មើ 1 ។​ 3​ប្រកួត​ចុងក្រោយ​គឺ​ 01-01-18 Portsmouth 2-1 Wimbledon 29-12-18 Wimbledon 0-0 Blackpool 26-12-18 Wimbledon 2-1 Plymouth ​ប្រវត្តិ​ជួបគ្នា 4 លើកចុងក្រោយ​ 04-08-18 Fleetwood 0-1 Wimbledon 30-02-18 Wimbledon 0-1 Fleetwood 19-08-17 Fleetwood 2-0 Wimbledon 18-03-17 Fleetwood 0-0 Wimbledon ​ទស្សនៈ ស្មើគ្នា​ Sheffield Wed Vs Luton Sheffield Wed លទ្ធផល 5 ប្រកួត​ចុងក្រោយ​គឺ​ឈ្នះ 2 ចាញ់ 1 ស្មើ 2 ។​ 3​ប្រកួត​ចុងក្រោយ​គឺ​ 01-01-18 Sheffield Wed 1-1 Birmingham 29-12-18 West Brom 1-1 Sheffield Wed 26-12-18 Middlesbrough 0-1 Sheffield Wed Luton លទ្ធផល 5 ប្រកួត​ចុងក្រោយ​គឺ​ឈ្នះ 3 ចាញ់ 0 ស្មើ 2 ។​ 3​ប្រកួត​ចុងក្រោយ​គឺ​ 01-01-18 Luton 0-0 Barnsley 29-12-18 Walsall 2-2 Luton 26-12-18 Scunthorpe 0-2 Luton ​មិនមាន​ប្រវត្តិ​ជួបគ្នា​ឡើយ​ ​ទស្សនៈ ស្មើគ្នា​ Bristol City Vs Huddersfield Bristol City លទ្ធផល 5 ប្រកួត​ចុងក្រោយ​គឺ​ឈ្នះ 2 ចាញ់ 0 ស្មើ 3 ។​ 3​ប្រកួត​ចុងក្រោយ​គឺ​ 01-01-18 Stoke City 0-2 Bristol City 29-12-18 Bristol City 1-0 Rotherham 26-12-18 Bristol City 1-1 Brentford Huddersfield លទ្ធផល 5 ប្រកួត​ចុងក្រោយ​គឺ​ឈ្នះ 0 ចាញ់ 5 ស្មើ 0 ។​ 3​ប្រកួត​ចុងក្រោយ​គឺ​ 02-01-18 Huddersfield 1-2 Burnley 29-12-18 Fulham 1-0 Huddersfield 26-12-18 Man Utd 3-1 Huddersfield ​ប្រវត្តិ​ជួបគ្នា 4 លើកចុងក្រោយ​ 17-03-17 Bristol City 4-0 Huddersfield 10-12-16 Huddersfield 2-1 Bristol City 30-04-16 Bristol City 4-0 Huddersfield 12-12-15 Huddersfield 1-2 Bristol City ​ទស្សនៈ ស្មើគ្នា​ Accrington Vs Ipswich Accrington លទ្ធផល 5 ប្រកួត​ចុងក្រោយ​គឺ​ឈ្នះ 2 ចាញ់ 3 ស្មើ 0 ។​ 3​ប្រកួត​ចុងក្រោយ​គឺ​ 01-01-18 Bradford 3-0 Accrington 29-12-18 Accrington 0-4 Peterborough 26-12-18 Accrington 2-1 Shrewsbury Ipswich លទ្ធផល 5 ប្រកួត​ចុងក្រោយ​គឺ​ឈ្នះ 1 ចាញ់ 3 ស្មើ 1 ។​ 3​ប្រកួត​ចុងក្រោយ​គឺ​ 01-01-18 Ipswich 2-3 Millwall 29-12-18 Middlesbrough 2-0 Ipswich 26-12-18 QPR 3-0 Ipswich ​មិនមាន​ប្រវត្តិ​ជួបគ្នា​ឡើយ​ ​ទស្សនៈ ស្មើគ្នា​ Derby Vs Southampton Derby លទ្ធផល 5 ប្រកួត​ចុងក្រោយ​គឺ​ឈ្នះ 1 ចាញ់ 1 ស្មើ 3 ។​ 3​ប្រកួត​ចុងក្រោយ​គឺ​ 01-01-18 Derby 1-1 Middlesbrough 29-12-18 Norwich 3-4 Derby 26-12-18 Sheffield Utd 3-1 Derby Southampton លទ្ធផល 5 ប្រកួត​ចុងក្រោយ​គឺ​ឈ្នះ 2 ចាញ់ 2 ស្មើ 1 ។​ 3​ប្រកួត​ចុងក្រោយ​គឺ​ 02-01-18 Chelsea 0-0 Southampton 30-12-18 Southampton 1-3 Man City 27-12-18 Southampton 1-2 West Ham ​ប្រវត្តិ​ជួបគ្នា​មាន 1 លើក​ 21-07-17 Derby 3-0 Southampton ​ទស្សនៈ ស្មើគ្នា​ Gillingham Vs Cardiff Gillingham លទ្ធផល 5 ប្រកួត​ចុងក្រោយ​គឺ​ឈ្នះ 1 ចាញ់ 3 ស្មើ 1 ។​ 3​ប្រកួត​ចុងក្រោយ​គឺ​ 01-01-18 Southend 2-0 Gillingham 29-12-18 Gillingham 1-3 Doncaster 26-12-18 Gillingham 2-0 Portsmouth Cardiff លទ្ធផល 5 ប្រកួត​ចុងក្រោយ​គឺ​ឈ្នះ 1 ចាញ់ 3 ស្មើ 1 ។​ 3​ប្រកួត​ចុងក្រោយ​គឺ​ 01-01-18 Cardiff 0-3 Tottenham 29-12-18 Leicester 0-1 Cardiff 26-12-18 Crystal Palace 0-0 Cardiff ​មិនមាន​ប្រវត្តិ​ជួបគ្នា​ឡើយ​ ​ទស្សនៈ Cardiff ឈ្នះ​ Shrewsbury Vs Stoke City Shrewsbury លទ្ធផល 5 ប្រកួត​ចុងក្រោយ​គឺ​ឈ្នះ 1 ចាញ់ 1 ស្មើ 3 ។​ 3​ប្រកួត​ចុងក្រោយ​គឺ​ 01-01-18 Shrewsbury 0-0 Fleetwood 29-12-18 Sunderland 1-1 Shrewsbury 26-12-18 Accrington 2-1 Shrewsbury Stoke City លទ្ធផល 5 ប្រកួត​ចុងក្រោយ​គឺ​ឈ្នះ 1 ញ់ 2 ស្មើ 2 ។​ 3​ប្រកួត​ចុងក្រោយ​គឺ​ 01-01-18 Stoke City 0-2 Bristol City 29-12-18 Bolton 0-0 Stoke City 26-12-18 Birmingham 2-0 Stoke City ​មិនមាន​ប្រវត្តិ​ជួបគ្នា​ឡើយ​ ​ទស្សនៈ ស្មើគ្នា​៕
ព័ត៌មានទាក់ទង
ចុះថ្ងៃទី: 19-01-2019, 03:53 PM, ចំនួនអ្នកអានៈ​ 16ដង
កីឡា ៖ ខ្សែប្រយុទ្ធ​ឆ្នើម​របស់​ក្រុម​ជម្រើសជាតិ​កម្ពុជា ចាន់ វឌ្ឍនាកា ទទួលបាន​អាវ លេខ​២៩ ជាមួយ​ក្លឹប​ថ្មី PKNS របស់​ម៉ាឡេស៊ី ក្រោយ​ស​ន្និសិទ​កាសែត​បង្ហាញខ្លួន​ជា​ផ្លូវការ កាលពី​ម្សិលមិញ​។​ ​ជាមួយគ្នា​នោះ​ដែល CV11 ក៏បាន​ស​សេរ​នៅលើ​ផេ​ក​ផ្លូវការ​របស់ខ្លួន​ថា ក្រុម​ថ្មី លេខ​ថ្មី ការប្រកួតប្រ
 ព័ត៌មានលម្អិត
ចុះថ្ងៃទី: 19-01-2019, 03:52 PM, ចំនួនអ្នកអានៈ​ 13ដង
ម៉ិចស៊ីកូ ៖ យ៉ាងហោចណាស់​មាន​មនុស្ស ២០​នាក់​បាន​ស្លាប់ និង ៥៤​នាក់​ផ្សេងទៀត​បាន រងរបួស​នៅក្នុង​ហេតុការណ៍​ផ្ទុះ​ឆេះ​បំពង់​ប្រេង​ដ៏​សម្បើម​មួយ នៅ​ភាគ​កណ្ដាល​ប្រទេស​ម៉ិចស៊ីកូ​។ នេះ​បើតាម​ការចេញផ្សាយ​ដោយសារ​ព័ត៌មាន Sspanutnik នៅ​ព្រឹក​ថ្ងៃ​សៅរ៍ ទី​១៩ ខែមករា ឆ្នាំ​២០១៩​។​ ​គួរ​បញ្ជាក់ថា​ភ្លាមៗ
 ព័ត៌មានលម្អិត
ចុះថ្ងៃទី: 19-01-2019, 03:50 PM, ចំនួនអ្នកអានៈ​ 14ដង
វ៉ា​ស៊ិន​តោន ៖ ការប្រកាស​នេះ​បាន​ធ្វើឡើង​បន្ទាប់ពី​លោក Trumspan បាន​ជួបពិភាគ្សា​ជាយ​មួយ​ដៃស្ដាំ​របស់​មេដឹកនាំ​កូរ៉េខាងជើង Kim Jong-un គឺ​លោក Kim Yong-chol នៅក្នុង​សេត​វិមាន​។​ជាមួយគ្នា​​នឹងការជួបពីភាគ្សានៅសេតវិមាននោះដែល​លោក Kim Yong-chol ក៏បាន​ប្រគល់​លិខិត​មួយច្បាប់​របស់លោក Kim Jong-un ​ ទៅ​ឲ្យ​លោក Trumspan ផងដែរ ប៉ុន្តែ​មិន
 ព័ត៌មានលម្អិត
ចុះថ្ងៃទី: 19-01-2019, 03:49 PM, ចំនួនអ្នកអានៈ​ 15ដង
កីឡា ៖ ការប្រកួត​បាល់ទាត់​ក្នុង​ក្របខ័ណ្ឌ​អង់គ្លេស Premier League ជុំ​ទី 23 នៅ​រាត្រី​ថ្ងៃ​សៅរ៍​នេះ​មានការ​ប្រកួត​ចំនួន 8 គូ ។​ Arsenal (5) Vs Chelsea (4) Arsenal លទ្ធផល 5 ប្រកួត​ចុងក្រោយ​គឺ​ឈ្នះ 2 ចាញ់ 2 ស្មើ 1 ។​ 3​ប្រកួត​ចុងក្រោយ​គឺ​ 12-01-19 West Ham 1-0 Arsenal 05-01-19 Blackspanool 0-3 Arsenal 01-01-19 Arsenal 4-1 Fulham Chelsea លទ្ធផល 5 ប្រកួត​ចុងក្រោយ​គឺ​ឈ្នះ 3 ចាញ់ 1 ស្មើ 1 ។​ 3​ប្រកួត
 ព័ត៌មានលម្អិត
ចុះថ្ងៃទី: 19-01-2019, 09:22 AM, ចំនួនអ្នកអានៈ​ 16ដង
រាជធានី​ភ្នំពេញ ៖ ប្រតិបត្តិការ​ឈានដល់​សម្រេច​ដោយ​ជោគជ័យ និង​ចាប់បាន​ជនដៃដល់​នៅ​ថ្ងៃទី​១៨ ខែមករា ឆ្នាំ​២០១៩​នេះ ក្រោម​ការបញ្ជា​ផ្ទា​ល់ពី​នាយ​ឧ​ត្ត​ម​សេនីយ៍​សន្ដិ​បណ្ឌិត នេ​ត សាវឿន អគ្គស្នងការ​នគរបាល​ជាតិ និង​មានការ​ចង្អុលបង្ហាញ​ពី ឯកឧត្តម ឧ​ត្ត​ម​សេនីយ៍​ឯក ស ថេត អគ្គ​ស្នងការរង​នគរបា
 ព័ត៌មានលម្អិត
ចុះថ្ងៃទី: 19-01-2019, 09:20 AM, ចំនួនអ្នកអានៈ​ 13ដង
វៀតណាម ៖​លោក ថោង ខុន រដ្ឋមន្ត្រី​ក្រសួងទេសចរណ៍ បាន​បញ្ជាក់ថា កម្ពុជា​ពិតជា​មាន​កិត្តិយស​ណាស់​ដែល​ទទួល​បាន​រង្វាន់​ពី​អាស៊ាន​។ នេះ​ស​បញ្ជាក់ថា គុណភាព​សេវា​ទេសចរណ៍​កម្ពុជា​កំពុង​ត្រូវបាន​ទទួលស្គាល់ថា ជា​សេវាកម្ម​ទេសចរណ៍​ដែល​អាច​ផ្តល់​ភាពកក់ក្តៅ​ដល់​ភ្ញៀវទេសចរ និង​អាចធ្វើ​ការប្រកួតប
 ព័ត៌មានលម្អិត
ចុះថ្ងៃទី: 19-01-2019, 09:18 AM, ចំនួនអ្នកអានៈ​ 18ដង
Pacquiao ដែល​បាន​ប្រារព្ធ​ខួបកំណើត​លើក​ទី ៤០ របស់ខ្លួន​កាលពី​ខែ​មុន​នៅក្នុង​ប្រទេស​ហ្វីលីពីន​នឹងត្រូវ​ការពារ​ខ្សែក្រវាត់ WBA welterweight របស់គាត់​ជាមួយ​កីឡាករ Broner នៅឯ MGM Grand Garden Arena ។​វា​គឺជា​ការប្រកួត​លើកដំបូង​របស់​អ្នក​ប្រដាល់​ហ្វីលីពីន​នៅលើ​ទឹកដី​សហរដ្ឋអាមេរិក​ចាប់តាំងពី​ការសម្រេច​ចិត្តជា​ឯកច្ឆន្ទ​
 ព័ត៌មានលម្អិត
ចុះថ្ងៃទី: 19-01-2019, 09:10 AM, ចំនួនអ្នកអានៈ​ 31ដង
រាជធានីភ្នំពេញ៖ នៅដើមខែមករា ឆ្នាំ២០១៩ មានរឿងធំមួយផ្ទុះឡើងក្នុងរាជធានីភ្នំពេញ អ្នករកស៊ីដឹកទំនិញ ឃ្លាំងស្តុកទំនិញ និងផ្ទះស្តុកទំនិញ គ្រប់ប្រភេទ​កំពុងតែព្រួយបារម្មណ៍ ចំពោះក្រុមប៉ូលីសសេដ្ឋកិច្ចក្រុងភ្នំពេញ ដែលមានឈ្មោះ សុខ រ័ត្ន,ម៉េង​ ហ៊ុយ,អៀម ផល្លី,ជុំ ដារ៉ាវុធ,ឯម សុផាត និង សុខ ហាក់ កំពុង​តែ
 ព័ត៌មានលម្អិត
ចុះថ្ងៃទី: 18-01-2019, 06:21 PM, ចំនួនអ្នកអានៈ​ 15ដង
ខេត្តបាត់ដំបង ៖ លោក ឡេង សុខ បានបម្រើការងារ នៅច្រកដូង មិនតិចជាង ២០ឆ្នាំ នោះទេ អត់ដែលឃើញ ប្តូរទៅណាសោះ ហើយមេគយ ប្រចាំច្រកនេះ សឹងគ្ រប់ជំនាន់ ត្រូវបានលោក ឡេង សុខ លុតក្រាប ចែចូវសុំបង់លុយ ប្រចាំខែ មិនឲ្យទើសចិត្ត។ គ្រប់ការ ដឹកជញ្ជូនទំនិញ ដែលត្រូវ ទូទាត់លុយ ស្រេចតែលោក ឡេង សុខ ជាអ្នកចាត់ចែង ទាំងលុយបង់
 ព័ត៌មានលម្អិត
ចុះថ្ងៃទី: 18-01-2019, 05:50 PM, ចំនួនអ្នកអានៈ​ 16ដង
រាជធានី​ភ្នំពេញ: សហភាពអឺរ៉ុប បានទុករយៈចំនួន១២ខែឲ្យកម្ពុជា ដើម្បីស្ដារស្ថានការណ៍នយោបាយឡើងវិញ តាមរយៈដោះលែងលោក កឹម សុខា បើកផ្លូវឲ្យមន្រ្តី អតីតគណបក្សសង្រ្គោះជាតិ ទាំង១១៨រូប និងបើកផ្លូវឲ្យអង្គការសង្គមស៊ីវិលនានា ចូលរួមធ្វើសកម្មភាពដោយសេរី នៅក្នុងសង្គមជាដើមលោក សុខ សុភ័ក្ត្រ រដ្ឋលេខាធិការក្
 ព័ត៌មានលម្អិត
ចុះថ្ងៃទី: 18-01-2019, 05:48 PM, ចំនួនអ្នកអានៈ​ 10ដង
ភ្នំពេញ ៖ នៅវេលា​ម៉ោង​២,៣០​នាទី​រសៀល​ថ្ងៃនេះ មាន​ករណី​គ្រោះថ្នាក់​ចរាចរ​ណ៏ រថយន្ត​ធុន​ធំ​បុក​គ្នា ជាមួយ​រថភ្លើង នៅខាងមុខ​អាកាស​យាន្ត​ដ្ឋា​ន​អន្តរជាតិ​ភ្នំពេញ បង្ក​ឲ្យ​មានការ​ភ្ញាក់ផ្អើល​យ៉ាងខ្លាំង ។ នេះ​បើ​យោងតាម​ការរាយការណ៍​ជាបឋម​របស់​ភ្នាក់ងារ​ប្រចាំរាជធានី​ភ្នំពេញ ៕
 ព័ត៌មានលម្អិត
ចុះថ្ងៃទី: 18-01-2019, 05:53 PM, ចំនួនអ្នកអានៈ​ 18ដង
ខេត្តក្រចេះ: តំណាងប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅភូមិខាងលើ បានឲ្យដឹងថា នាពេលកន្លងមកលោកឧកញ៉ា គង់ គ្រឹង និងលោកស្រី បានឧបត្ថម្ភដល់ពួកគាត់ នូវសមិទ្ធិផលនានា ជាច្រើនដូចជា៖ ផ្លូវថ្នល់ សាលារៀន ទិញដីពង្រីកទីធ្លាសាលា សាងសង់ព្រះវិហារ អណ្ដូងទឹក បង្គន់អនាម័យ ជួយចាសជរាចំនួន៣ភូមិស្មើ៣២គ្រួសារ ដោយមួយគ្រួសារ ទទួលបាន
 ព័ត៌មានលម្អិត
ចុះថ្ងៃទី: 18-01-2019, 05:21 PM, ចំនួនអ្នកអានៈ​ 18ដង
រាជធានី​ភ្នំពេញ: ការដាក់ចេញនូវគោលការណ៍ណែនាំ ទាំង៨ចំណុចខាងលើនេះ បានធ្វើឡើងក្នុងឱកាស ដែលសម្តេចក្រឡាហោម ស ខេង អញ្ជើញចូល រួមជា អធិបតីភាព ក្នុងកិច្ចប្រជុំបូកសរុបការងារ សុវត្ថិភាពចរាចរណ៍ផ្លូវគោក ប្រចាំឆ្នាំ២០១៨ និងទិសដៅការងារ ឆ្នាំ២០១៩ ដែលរៀបចំធ្វើឡើង នៅទីស្ដីការក្រសួង មហាផ្ទៃ នារសៀលថ្ងៃទី១៨
 ព័ត៌មានលម្អិត
ចុះថ្ងៃទី: 18-01-2019, 05:11 PM, ចំនួនអ្នកអានៈ​ 19ដង
កូ​ឡុំ​ប៊ី ៖ ហេតុការណ៍​បំផ្ទុះ​គ្រាប់បែក​ក្នុង​រថយន្ត​នេះ បានកើត​ឡើង​នៅ​ថ្ងៃ​ព្រហស្បតិ៍ វេលា​ម៉ោង​៩:៣០​នាទី​(​ម៉ោង​នៅក្នុង​តំបន់​)​នៅ​ភាគខាងត្បូង​នៃ​ទីក្រុង Bogota​។ ក្រៅ​មាន​មនុស្ស​ស្លាប់ ក៏មាន​មនុស្ស​រាប់សិប​នាក់​ទៀត​បាន​រងរបួស​នៅក្នុង​ការផ្ទុះ​បែក​នេះ​ផងដែរ​ប៉ូលិស​បាន​និយាយថា យ៉ាង
 ព័ត៌មានលម្អិត
ចុះថ្ងៃទី: 17-01-2019, 08:26 PM, ចំនួនអ្នកអានៈ​ 22ដង
ខេត្តសៀមរាប: ក្នុងចំណោម​ឈ្មួញ​ដែល​កំពុង​ធ្វើ​សកម្មភាព​ដឹកជញ្ជូន​ឈើ​ពី​ខេត្តព្រះវិហារ និង​ខេត្តឧត្ដរមានជ័យ ចូលមក​ចែកចាយ​តាម​ដេប៉ូ​ក្នុង​ក្រុង​សៀមរាប យ៉ាង​ពេញបន្ទុក​មានដូចជា ឈ្មួញ​ឈ្មោះ ឆាយ​, ឈ្មួញ​ឈ្មោះ ចាន់ណា និង​ឈ្មួញ​ឈ្មោះ ធឹង លាង​សេង ជាដើម​មន្ត្រី​នៅក្នុង​មន្ទីរ​កសិកម្ម​ខេត្តសៀម
 ព័ត៌មានលម្អិត
« មុន  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495   ក្រោយ»
ទំនាក់ទំនងផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម 097 30 30 910 / 081 89 06 89 Email: ssn.news@yahoo.com
ចំនួនអ្នកទស្សនា
ថ្ងៃនេះ : 1364 នាក់
ម្សិលមិញ : 2585 នាក់
សរុបទាំងអស់ : 1336605 នាក់
ទំនាក់ទំនងផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម 097 30 30 910 / 081 89 06 89 Email: ssn.news@yahoo.com
រក្សាសិទ្ធដោយ​ សារព័ត៌មានសង្គម និងកីឡា នៅឆ្នាំ 2012-2016