ឈ្មោះប្រាសាទទាំងអស់នៅស្រុកខ្មែរ
ចុះថ្ងៃទី: 29-10-2017, 03:15 PM, ចំនួនអ្នកអានៈ 58ដង

ខាងក្រោមនេះជាបញ្ជី​រាយនាមប្រាសាទខ្មែរលើទឹកដីកម្ពុជា។ ឈ្មោះទាំងអស់ត្រូវបានតំរៀបតាមលំដាប់អក្ខរក្រមខ្មែរ។ ក្នុងវង់ក្រចកជាឈ្មោះខេត្តដែលប្រាសាទតាំងនៅ។

​ប្រាសាទកកោះ (ខេត្តបន្ទាយមានជ័យ)
ប្រាសាទកងវ៉ា (ខេត្តបន្ទាយមានជ័យ)
ប្រាសាទកណ្ដាលដុំខាងជើង (ខេត្តសៀមរាប)
ប្រាសាទកន្ទប់ (ខេត្តព្រះវិហារ)
ប្រាសាទកន្សែង (ខេត្តសៀមរាប)
ប្រាសាទកាត់ក្ដី (ខេត្តព្រះវិហារ)
ប្រាសាទកី (ខេត្តសៀមរាប)
ប្រាសាទកោះកេរ្តិ៍ (ខេត្តព្រះវិហារ)
ប្រាសាទកុដិគូរ (ខេត្តសៀមរាប)
ប្រាសាទកុដ្តិស្វរៈ (ខេត្តសៀមរាប)
ប្រាសាទកំពង់ក្ដី (ខេត្តសៀមរាប)
ប្រាសាទកំពង់ព្រះ (ខេត្តសៀមរាប)
ប្រាសាទក្ដីតាគម (ខេត្តសៀមរាប)
ប្រាសាទក្ដីតាគមធំ (ខេត្តសៀមរាប)

ប្រាសាទក្ដុល (ខេត្តឧត្ដរមានជ័យ)
ប្រាសាទក្ដឿង (ខេត្តសៀមរាប)
ប្រាសាទក្នាំងខាងកើត (ខេត្តបន្ទាយមានជ័យ)
ប្រាសាទក្នាំងខាងលិច (ខេត្តបន្ទាយមានជ័យ)
ប្រាសាទក្បាលរមាស (ខេត្តសៀមរាប)
ប្រាសាទក្រចាប់ (ខេត្តព្រះវិហារ)
ប្រាសាទក្រពុំឈូក (ខេត្តព្រះវិហារ)
ប្រាសាទក្រវាន់ (ខេត្តសៀមរាប)
ប្រាសាទក្រហម (ខេត្តសៀមរាប)
ប្រាសាទក្រឡាញ់ (ខេត្តសៀមរាប)
ប្រាសាទក្រឡោងសង្កែ (ខេត្តសៀមរាប)
ប្រាសាទក្រោលគោ (ខេត្តសៀមរាប)
ប្រាសាទក្អែកទុំ (ខេត្តសៀមរាប)
ប្រាសាទខ្ចាស់ (ខេត្តបន្ទាយមានជ័យ)
ប្រាសាទខ្ទុំ (ខេត្តបន្ទាយមានជ័យ)

ប្រាសាទខ្នារ (ខេត្តព្រះវិហារ)
ប្រាសាទខ្នារ (ខេត្តសៀមរាប)
ប្រាសាទខ្ពប (ខេត្តសៀមរាប)
ប្រាសាទខ្លាគ្រហឹម (ខេត្តសៀមរាប)
ប្រាសាទគងភ្លុក (ខេត្តសៀមរាប)
ប្រាសាទគុក (ខេត្តកំពង់ចាម)
ប្រាសាទគុក (ខេត្តឧត្ដរមានជ័យ)
ប្រាសាទគុកតាព្រហ្ម (ខេត្តកំពង់ចាម)
ប្រាសាទគុកត្បែង (ខេត្តបន្ទាយមានជ័យ)
ប្រាសាទគុកនគរ (ខេត្តកំពង់ធំ)
ប្រាសាទគុកបារែងចាស់ (ខេត្តកំពង់ធំ)
ប្រាសាទគុកព្រីងជ្រុំ (ខេត្តកំពង់ចាម)
ប្រាសាទគុកព្រះធាតុ (ខេត្តកំពង់ចាម)
ប្រាសាទគុកយាយហម (ខេត្តកំពង់ចាម)
ប្រាសាទគុកអំពិលទ្វារ (ខេត្តកំពង់ចាម)

ប្រាសាទគុប (ខេត្តឧត្ដរមានជ័យ)
ប្រាសាទគុហនគរ (ខេត្តកំពង់ធំ)
ប្រាសាទគុកខ្វិត (ខេត្តកំពង់ចាម)
ប្រាសាទគុកត្រពាំងល្ពៅ (ខេត្តសៀមរាប)
ប្រាសាទគោកចក (ខេត្តសៀមរាប)
ប្រាសាទគោកចាន់ (ខេត្តសៀមរាប)
ប្រាសាទគោកបេង (ខេត្តព្រះវិហារ)
ប្រាសាទគោកប្រាសាទ (ខេត្តសៀមរាប)
ប្រាសាទគោកពោធិ៍ (ខេត្តសៀមរាប)
ប្រាសាទគោកព្រៃគូ (ខេត្តសៀមរាប)
ប្រាសាទគោករមៀត (ខេត្តបន្ទាយមានជ័យ)
ប្រាសាទគោកសំរោង (ខេត្តសៀមរាប)

ប្រាសាទគោកសេះ (ខេត្តបន្ទាយមានជ័យ)
ប្រាសាទគោកស្លាកែត (ខេត្តសៀមរាប)
ប្រាសាទគោកអូរជ្រុង (ខេត្តសៀមរាប)
ប្រាសាទគោកឯត្បូង (ខេត្តសៀមរាប)
ប្រាសាទគោល (ខេត្តព្រះវិហារ)
ប្រាសាទចក (ខេត្តបន្ទាយមានជ័យ)
ប្រាសាទ​ចុង​ស្រុក (ខេត្តព្រៃវែង)
ប្រាសាទចន្លាស់ដៃ (ខេត្តបន្ទាយមានជ័យ)
ប្រាសាទចន្លាស់ដៃ (ខេត្តឧត្តរមានជ័យ)
ប្រាសាទចារ (ខេត្តសៀមរាប)

ប្រាសាទចិន (ខេត្តព្រះវិហារ)
ប្រាសាទចិនចូលកាសកូ (ខេត្តព្រះវិហារ)
ប្រាសាទចេតីយ៍ (ខេត្តសៀមរាប)
ប្រាសាទចែងត្បួង (ខេត្តបន្ទាយមានជ័យ)
ប្រាសាទចែងបេង (ខេត្តបន្ទាយមានជ័យ)
ប្រាសាទចៅសាយទេវតា (ខេត្តសៀមរាប)
ប្រាសាទ​ចៅស្រី​វិបុល (ខេត្តសៀមរាប)
ប្រាសាទច្រនៀង (ខេត្តបន្ទាយមានជ័យ)
ប្រាសាទជប់ពល (ខេត្តតាកែវ)
ប្រាសាទជាន់ស្រាំ (ខេត្តព្រះវិហារ)
ប្រាសាទ​ជីក្រែងខាងកើត (ខេត្តសៀមរាប)
ប្រាសាទ​ជីក្រែងខាងលិច (ខេត្តសៀមរាប)

ប្រាសាទជើងអង (ខេត្តកំពង់ចាម)
ប្រាសាទ​ជ្រៃ (ខេត្តសៀមរាប)
ប្រាសាទ​ជ្រៃខ្ញៀន (ខេត្តសៀមរាប)
ប្រាសាទឈូក (ខេត្តព្រះវិហារ)
ប្រាសាទដប់ (ខេត្តព្រះវិហារ)
ប្រាសាទដុតស្ដេចគំលង់ (ខេត្តសៀមរាប)
ប្រាសាទដូនចាន់ (ខេត្តសៀមរាប)
ប្រាសាទដូនដៀវ (ខេត្តសៀមរាប)
ប្រាសាទដូនដុំ (ខេត្តបន្ទាយមានជ័យ)
ប្រាសាទដូនទា (ខេត្តឧត្ដរមានជ័យ)
ប្រាសាទដើមចាន់ (ខេត្តកំពង់ធំ)
ប្រាសាទដំបងដែក (ខេត្តសៀមរាប)
ប្រាសាទដំបូកខ្ពស់ (ខេត្តសៀមរាប)
ប្រាសាទដំរី (ខេត្តព្រះវិហារ)

ប្រាសាទដំរីក្រាប (ខេត្តសៀមរាប)
ប្រាសាទណងឃូ (ខេត្តព្រះវិហារ)
ប្រាសាទតាកៀវ (ខេត្តសៀមរាប)
ប្រាសាទតាកែវ (ខេត្តសៀមរាប)
បា្រសាទតាក្របី​ (ខេត្តឧត្ដរមានជ័យ)
ប្រាសាទតាជោគ (ខេត្តបន្ទាយមានជ័យ)
ប្រាសាទតាដោក (ខេត្តបន្ទាយមានជ័យ)
ប្រាសាទតាតូច (ខេត្តបន្ទាយមានជ័យ)
ប្រាសាទតានៃ (ខេត្តសៀមរាប)
ប្រាសាទតាប៉ាង (ខេត្តព្រះវិហារ)

ប្រាសាទតាពោធិ៍ (ខេត្តបន្ទាយមានជ័យ)
ប្រាសាទតាព្រហ្ម (ខេត្តសៀមរាប)
ប្រាសាទតាព្រហ្ម (ខេត្តតាកែវ)
ប្រាសាទតាព្រួច (ខេត្តសៀមរាប)
ប្រាសាទតាមា (ខេត្តសៀមរាប)
បា្រសាទតាមាន់តូច​ (ខេត្តឧត្ដរមានជ័យ)
ប្រាសាទតាមាន់ធំ​ (ខេត្តឧត្ដរមានជ័យ)
ប្រាសាទតាមឿន (ខេត្តសៀមរាប)
ប្រាសាទតាសៀវខាងកើត (ខេត្តបន្ទាយមានជ័យ)
ប្រាសាទតាសៀវខាងលិច (ខេត្តបន្ទាយមានជ័យ)
ប្រាសាទតាសោម (ខេត្តសៀមរាប)
ប្រាសាទតាស្រី (ខេត្តសៀមរាប)

ប្រាសាទតាអាន (ខេត្តសៀមរាប)
ប្រាសាទតាអុង (ខេត្តសៀមរាប)
ប្រាសាទតាឥន្ទ (ខេត្តសៀមរាប)
ប្រាសាទតាឯក (ខេត្តបន្ទាយមានជ័យ)
ប្រាសាទតុប (ខេត្តសៀមរាប)
ប្រាសាទតូច (ខេត្តកំពង់ឆ្នាំង)
ប្រាសាទត្នោតជុំខាងជើង (ខេត្តកំពង់ធំ)
ប្រាសាទត្នោតជុំខាងលិច (ខេត្តកំពង់ធំ)
ប្រាសាទត្រពាំងក្រសាំង (ខេត្តសៀមរាប)
ប្រាសាទត្រពាំងក្រសាំងជ្រំខាងកើត (ខេត្តព្រះវិហារ)
ប្រាសាទត្រពាំងខ្នារសែនកែវ (ខេត្តព្រះវិហារ)
ប្រាសាទត្រពាំងខ្យង (ខេត្តសៀមរាប)

ប្រាសាទត្រពាំងគុក (ខេត្តព្រះវិហារ)
ប្រាសាទត្រពាំងចំបក់ (ខេត្តសៀមរាប)
ប្រាសាទត្រពាំងទទឹងថ្ងៃ (ខេត្តសៀមរាប)
ប្រាសាទត្រពាំងប្រើស (ខេត្តកំពង់ធំ)
ប្រាសាទត្រពាំងពងទឹក (ខេត្តព្រះវិហារ)
ប្រាសាទត្រពាំងផុង (ខេត្តសៀមរាប)
ប្រាសាទត្រពាំងស្វាយ (ខេត្តព្រះវិហារ)
ប្រាសាទត្រមែង (ខេត្តសៀមរាប)
ប្រាសាទត្រាវ (ខេត្តសៀមរាប)
ប្រាសាទត្រាំខ្នារ (ខេត្តសៀមរាប)
ប្រាសាទថ្នល់ដាច់ (ខេត្តបន្ទាយមានជ័យ)
ប្រាសាទថ្នល់ដាច់ (ខេត្តសៀមរាប)
ប្រាសាទថ្មបាយក្អែក (ខេត្តសៀមរាប)
ប្រាសាទថ្មពួក (ខេត្តបន្ទាយមានជ័យ)

ប្រាសាទទ (ខេត្តសៀមរាប)
ប្រាសាទទន្លេស្ងួត (ខេត្តសៀមរាប)
ប្រាសាទទម្រោប (ខេត្តសៀមរាប)
ប្រាសាទទ័ពជ័យ (ខេត្តសៀមរាប)
ប្រាសាទទឹកជុំ (ខេត្តបន្ទាយមានជ័យ)
ប្រាសាទទេពប្រណម្យ (ខេត្តសៀមរាប)
ប្រាសាទទ្រាប្រាសាទ (ខេត្តបន្ទាយមានជ័យ)
ប្រាសាទទ្វារក្ដី (ខេត្តកំពង់ធំ)
ប្រាសាទធំ (ខេត្តបន្ទាយមានជ័យ)
ប្រាសាទធំ (ខេត្តព្រះវិហារ)
ប្រាសាទធម្មនន្ត (ខេត្តសៀមរាប)
ប្រាសាទធ្នូ (ខេត្តសៀមរាប)
ប្រាសាទនគរបាជ័យ (ខេត្តកំបង់ចាម)
ប្រាសាទនរាយ (ខេត្តព្រះវិហារ)
ប្រាសាទនាគព័ន្ធ (ខេត្តសៀមរាប)
ប្រាសាទនាងខ្មៅ (ខេត្តតាកែវ)

ប្រាសាទនាងខ្មៅ (ខេត្តព្រះវិហារ)
ប្រាសាទបាសែត (ខេត្តបាត់ដំបង)
ប្រាសាទបាណន់ (ខេត្តបាត់ដំបង)
ប្រាសាទបក្សីចាំក្រុង (ខេត្តសៀមរាប)
ប្រាសាទបង្កោង (ខេត្តសៀមរាប)
ប្រាសាទបង្គួយខាងកើត (ខេត្តសៀមរាប)
ប្រាសាទបន្ទាត់បោះ (ខេត្តបន្ទាយមានជ័យ)
ប្រាសាទបន្ទាយក្តី (ខេត្តសៀមរាប)
ប្រាសាទបន្ទាយឆ្មារ (ខេត្តបន្ទាយមានជ័យ)
ប្រាសាទបន្ទាយទ័ព (ខេត្តបន្ទាយមានជ័យ)
ប្រាសាទបន្ទាយធំ (ខេត្តសៀមរាប)
ប្រាសាទបន្ទាយពីរជាន់ (ខេត្តព្រះវិហារ)
ប្រាសាទបន្ទាយព្រាវ (ខេត្តបន្ទាយមានជ័យ)
ប្រាសាទបន្ទាយព្រៃ ឬប្រាសាទបន្ទាយប្រី (ខេត្តសៀមរាប)
ប្រាសាទបន្ទាយយួន (ខេត្តព្រះវិហារ)

ប្រាសាទបន្ទាយសំរែ (ខេត្តសៀមរាប)
ប្រាសាទបន្ទាយស្ទោង (ខេត្តកំពង់ធំ)
ប្រាសាទបន្ទាយស្រី (ខេត្តសៀមរាប)
ប្រាសាទបន្ទាយអំពិល (ខេត្តសៀមរាប)
ប្រាសាទបវេល (ខេត្តបាត់ដំបង)
ប្រាសាទបាក់រួង (ខេត្តសៀមរាប)
ប្រាសាទ​បាកាន ស្រុក​កំពង់​ស្វាយ (ខេត្តកំពង់ធំ) (ប្រាសាទ​នេះ ពួក​បស្ចិម​ប្រទេស​ហៅ​ដោយ​ច្រឡំ​ថា ព្រះ​ខ័ន​កំពង់​ស្វាយ)
ប្រាសាទបាគង (ក្រុមប្រាសាទរលួស)
ប្រាសាទបាគង់ (ខេត្តសៀមរាប)
ប្រាសាទបាតជុំ (ខេត្តសៀមរាប)
ប្រាសាទបាណន់ (ខេត្តបាត់ដំបង)
ប្រាសាទបាពួន ឬ ប្រាសាទបាភួន(ខេត្តសៀមរាប)
ប្រាសាទបាយក្អែក (ខេត្តសៀមរាប)
ប្រាសាទបាយ័ន (ខេត្តសៀមរាប)
ប្រាសាទបាសែត (ខេត្តបាត់ដំបង)
ប្រាសាទប៉ាទ្រី (ខេត្តសៀមរាប)
ប្រាសាទបី (ខេត្តព្រះវិហារ)
ប្រាសាទបី (ខេត្តសៀមរាប)

ប្រាសាទបឹង (ខេត្តព្រះវិហារ)
ប្រាសាទបឹងប៉ែនជុំ (ខេត្តព្រះវិហារ)
ប្រាសាទបឹងមាលា ឬប្រាសាទបេងមាលា(ខេត្តសៀមរាប)
ប្រាសាទបឹងស្រែលិច (ខេត្តព្រះវិហារ)
ប្រាសាទបេងខាងជើង (ខេត្តសៀមរាប)
ប្រាសាទបេងខាងត្បូង (ខេត្តសៀមរាប)
ប្រាសាទប្រពីស (ខេត្តសៀមរាប)
ប្រាសាទប្រែរូប (ខេត្តសៀមរាប)
ប្រាសាទប្រាំ (ខេត្តបន្ទាយមានជ័យ)
ប្រាសាទប្រាំ (ខេត្តព្រះវិហារ)
ប្រាសាទប្រាំ (ខេត្តសៀមរាប)
ប្រាសាទផូងផាង (ខេត្តសៀមរាប)
ប្រាសាទផ្លាង (ខេត្តសៀមរាប)
ប្រាសាទពងទឹក (ខេត្តឧត្ដរមានជ័យ)
ប្រាសាទពង្រ (ខេត្តសៀមរាប)
ប្រាសាទព្រៃ (ខេត្តសៀមរាប)

ប្រាសាទព្រៃក្មេង (ខេត្តសៀមរាប)
ប្រាសាទព្រៃគី (ខេត្តកំពង់ចាម)
ប្រាសាទព្រៃប្រាសាទ (ខេត្តសៀមរាប)
ប្រាសាទព្រៃផ្ដៅ (ខេត្តសៀមរាប)
ប្រាសាទព្រៃមន្ទីរ (ខេត្តសៀមរាប)
ប្រាសាទព្រៃស្នួល (ខេត្តបន្ទាយមានជ័យ)
ប្រាសាទព្រះខ័ន (ខេត្តសៀមរាប)
ប្រាសាទព្រះខ័ន (កំពង់ស្វាយ) (ខេត្តព្រះវិហារ)
ប្រាសាទព្រះគោ (ក្រុមប្រាសាទរលួស)
ប្រាសាទព្រះគោ (ខេត្តស្ទឹងត្រែង)
ប្រាសាទព្រះដំរី (ខេត្តព្រះវិហារ)
ប្រាសាទព្រះធាតុ (ខេត្តកំពង់ចាម)
ប្រាសាទព្រះធាតុខ្ញុំ (ខេត្តកំពង់ចាម)
ប្រាសាទព្រះធាតុខ្នាយវាន (ខេត្តកំពង់ចាម)
ប្រាសាទព្រះធាតុខ្វាន់ពីរ (ខេត្តក្រចេះ)
ប្រាសាទព្រះធាតុខ្វាយ (ខេត្តសៀមរាប)
ប្រាសាទព្រះធាតុតូច (ខេត្តកំពង់ចាម)

ប្រាសាទព្រះធាតុត្រពាំងជ្រៃ (ខេត្តកំពង់ចាម)
ប្រាសាទព្រះធាតុធំ (ខេត្តកំពង់ចាម)
ប្រាសាទព្រះធាតុទឹកឆា (ខេត្តកំពង់ចាម)
ប្រាសាទព្រះធាតុបារាយណ៍ (ខេត្តកំពង់ចាម)
ប្រាសាទព្រះធាតុព្រះស្រី (ខេត្តកំពង់ចាម)
ប្រាសាទព្រះធាតុសម្ដី (ខេត្តកំពង់ចាម)
ប្រាសាទព្រះធាតុស្រម (ខេត្តកំពង់ចាម)
ប្រាសាទព្រះប៉ាលីឡៃ ឬប្រាសាទព្រះប៉ាលិល័យ (ខេត្តសៀមរាប)
ប្រាសាទព្រះផ្ទោរ (ខេត្តសៀមរាប)
ប្រាសាទព្រះពល (ខេត្តព្រះវិហារ)
ប្រាសាទព្រះពិធូ (ខេត្តសៀមរាប)
ប្រាសាទព្រះលាន (ខេត្តសៀមរាប)
ប្រាសាទព្រះវិហារ (ខេត្តព្រះវិហារ)

ប្រាសាទព្រះវិហារចន្ទ្រ (ខេត្តព្រៃវែង)
ប្រាសាទព្រះស្ទឹង (ខេត្តព្រះវិហារ)
ប្រាសាទព្រះស្រី (ខេត្តកំពង់ឆ្នាំង)
ប្រាសាទព្រះស្រែ (ខេត្តបន្ទាយមានជ័យ)
ប្រាសាទព្រះឥន្ទកោសីយ៍ (ខេត្តសៀមរាប)
ប្រាសាទភូមិប្រាសាទ (ខេត្តកំពង់ធំ)
ប្រាសាទភូមិពោធិ៍ (ខេត្តសៀមរាប)
ប្រាសាទភូមិមៀន (ខេត្តកំពង់ចាម)
ប្រាសាទភៀសខាងកើត) (ខេត្តបន្ទាយមានជ័យ)
ប្រាសាទភៀសខាងលិច (ខេត្តបន្ទាយមានជ័យ)
ប្រាសាទភ្នំកំបុត (ខេត្តសៀមរាប)
ប្រាសាទភ្នំក្រវាន់ (ខេត្តសៀមរាប)
ប្រាសាទភ្នំក្រោម (ខេត្តសៀមរាប)
ប្រាសាទភ្នំខ្យង (ខេត្តកំពត)

ប្រាសាទភ្នំជីដុះ (ខេត្តកំពង់ឆ្នាំង)
ប្រាសាទភ្នំជីសូរ (ខេត្តតាកែវ)
ប្រាសាទភ្នំឈ្ងោក (ខេត្តកំពត)
ប្រាសាទភ្នំត្រប់ (ខេត្តកំពង់ចាម)
ប្រាសាទភ្នំទទឹង (ខេត្តកំពត)
ប្រាសាទភ្នំទីពីរ (ខេត្តកំពង់ឆ្នាំង)
ប្រាសាទភ្នំធំ (ខេត្តកំពង់ចាម)
ប្រាសាទភ្នំបាខែង (ខេត្តសៀមរាប)
ប្រាសាទភ្នំបាណន់ (ខេត្តបាត់ដំបង)
ប្រាសាទភ្នំបាសិទ្ឋ (ខេត្តសៀមរាប)
ប្រាសាទភ្នំជើងព្រៃ (ខេត្តកំពង់ចាម)
ប្រាសាទភ្នំបូក (ខេត្តសៀមរាប)
ប្រាសាទភ្នំពណ្ណរាយ (ខេត្តកំពង់ឆ្នាំង)
ប្រាសាទភ្នំព្រលាន (ខេត្តព្រះវិហារ)
ប្រាសាទភ្នំព្រះលាន (ខេត្តព្រះវិហារ)
ប្រាសាទភ្នំម្រេច (ខេត្តព្រះវិហារ)

ប្រាសាទមានជ័យ (ខេត្តសៀមរាប)
ប្រាសាទមេបុណ្យខាងកើត (ខេត្តសៀមរាប)
ប្រាសាទមេបុណ្យខាងលិច (ខេត្តសៀមរាប)
ប្រាសាទយាយព័ន្ធ (ខេត្តកំពង់ធំ)
ប្រាសាទយាសពាន (ទន្លេបាទី)
ប្រាសាទយាយពៅ (ខេត្តតាកែវ)
ប្រាសាទរបងរមាស (ខេត្តកំពង់ធំ)
ប្រាសាទរលួស (ខេត្តបន្ទាយមានជ័យ)
ប្រាសាទរវៀង (ខេត្តឧត្ដរមានជ័យ)
ប្រាសាទរុន (ខេត្តសៀមរាប)
ប្រាសាទរូង (ខេត្តបាត់ដំបង)
ប្រាសាទរើល (ខេត្តព្រះវិហារ)
ប្រាសាទរោងចិន (ខេត្តសៀមរាប)
ប្រាសាទរោងរមុង (ខេត្តសៀមរាប)
ប្រាសាទលលៃ (ក្រុមប្រាសាទរលួស)
ប្រាសាទលាក់នាង (ខេត្តសៀមរាប)
ប្រាសាទលិច (ខេត្តសៀមរាប)

ប្រាសាទលំពូក (ខេត្តឧត្ដរមានជ័យ)
ប្រាសាទល្បើក (ខេត្តសៀមរាប)
ប្រាសាទល្បើក (ខេត្តឧត្ដរមានជ័យ)
ប្រាសាទល្បើកព្រៃ (ខេត្តសៀមរាប)
ប្រាសាទល្បើករុន (ខេត្តសៀមរាប)
ប្រាសាទល្បើកស្រុត (ខេត្តក្រចេះ)
ប្រាសាទល្បើកស្វាយ (ខេត្តបន្ទាយមានជ័យ)
ប្រាសាទល្បើកអំពិល (ខេត្តបន្ទាយមានជ័យ)
ប្រាសាទវត្តខ្នារ (ខេត្តសៀមរាប)
ប្រាសាទវត្តប្រើសមាស (ខេត្តកំពង់ចាម)
ប្រាសាទវត្តព្រះធាតុថ្មដា (ខេត្តកំពង់ចាម)
ប្រាសាទវត្តឯកភ្នំ (ខេត្តបាត់ដំបង)
ប្រាសាទវាលគុកក្លុង (ខេត្តកំពង់ធំ)
ប្រាសាទវិមានអាកាស (ខេត្តសៀមរាប)
ប្រាសាទវៀន (ខេត្តសៀមរាប)
ប្រាសាទសខ្ល (ខេត្តកំពង់ឆ្នាំង)

ប្រាសាទសង្កែ (ខេត្តព្រះវិហារ)
ប្រាសាទសង្កែក្បាលក្របី (ខេត្តសៀមរាប)
ប្រាសាទសង្គាស (ខេត្តបន្ទាយមានជ័យ)
ប្រាសាទសិរីសាច (ខេត្តកំពង់ធំ)
ប្រាសាទសឹង្ហ (ខេត្តឧត្តរមានជ័យ)
ប្រាសាទស្នឹង (ខេត្តបាត់ដំបង)
ប្រាសាទសំបូរព្រៃគុក (ខេត្តកំពង់ធំ)
ប្រាសាទសំពៅ (ខេត្តសៀមរាប)
ប្រាសាទសំរោង (ខេត្តបន្ទាយមានជ័យ)
ប្រាសាទសំរោងព្រះធាតុ (ខេត្តកំពង់ធំ)
ប្រាសាទសំឡាញ (ខេត្តព្រះវិហារ)
ប្រាសាទស្ដុកកក់ (ខេត្តបន្ទាយមានជ័យ)
ប្រាសាទស្ដៅ (ខេត្តបន្ទាយមានជ័យ)
ប្រាសាទស្នាយល្អ (ខេត្តសៀមរាប)
ប្រាសាទស្នួល (ខេត្តសៀមរាប)

ប្រាសាទស្នឹងខាងកើត (ខេត្តបាត់ដំបង)
ប្រាសាទស្នឹងខាងលិច (ខេត្តបាត់ដំបង)
ប្រាសាទស្ពានទ្រុង (ខេត្តសៀមរាប)
ប្រាសាទស្មានតេង (ខេត្តសៀមរាប)
ប្រាសាទស្រឡៅ (ខេត្តសៀមរាប)
ប្រាសាទស្រែប្រាសាទ (ខេត្តកំពង់ធំ)
ប្រាសាទស្រែប្រាសាទ (ខេត្តព្រះវិហារ)
ប្រាសាទស្រះត្រប់ (ខេត្តកំពង់ចាម)
ប្រាសាទស្វាយចេក (ខេត្តបន្ទាយមានជ័យ)
ប្រាសាទស្វាយព្រាហ្មណ៍ (ខេត្តសៀមរាប)
ប្រាសាទស្វាយលើ (ខេត្តសៀមរាប)
ប្រាសាទស្រាយអៀ (ខេត្តកំពង់ធំ)
ប្រាសាទហាន់ជ័យ (ខេត្តកំពង់ចាម)
ប្រាសាទអកយំ (ខេត្តសៀមរាប)

ប្រាសាទអង្គរវត្ត (ខេត្តសៀមរាប)
ប្រាសាទអណ្ដែងធំ (ខេត្តបន្ទាយមានជ័យ)
ប្រាសាទអណ្ដែត (ខេត្តកំពង់ធំ)
ប្រាសាទអណ្ដើក (ខេត្តបន្ទាយមានជ័យ)
ប្រាសាទអូរផ្អុង (ខេត្តសៀមរាប)
ប្រាសាទអូរយាង (ខេត្តសៀមរាប)
ប្រាសាទអំពិល (ខេត្តឧត្ដរមានជ័យ)
ប្រាសាទអំពិលកោង (ខេត្តបន្ទាយមានជ័យ)
ប្រាសាទអំពិលរលំ (ខេត្តកំពង់ធំ)
ប្រាសាទអ្នកតា (ខេត្តសៀមរាប)
ប្រាសាទអ្នកតាប៉ាលោប (ខេត្តកំពង់ធំ)
ប្រាសាទឫស្សីរលាក (ខេត្តកំពង់ធំ)
ខាងក្រោមនេះជាឈ្មោះទីរមណីយដ្ឋានប្រវត្តិសាស្ត្រដទៃទៀត។

លានជល់ដំរី (ខេត្តសៀមរាប)
លានស្ដេចគម្លង់ (ខេត្តសៀមរាប)
ស្ពានថ្ម (ខេត្តសៀមរាប)
ស្រះស្រង់ (ខេត្តសៀមរាប)

ព័ត៌មានទាក់ទង
ចុះថ្ងៃទី: 21-02-2018, 05:49 PM, ចំនួនអ្នកអានៈ​ 17ដង
រាជធានី​ភ្នំពេញ ៖&nbsspan; បាយការណ៍របស់នគរបាលបានបញ្ជាក់ថា ជនសង្ស័យឈ្មោះ ប៉ែន សាយវ័ន្ត អាយុ៣៤ឆ្នាំ មុខរបរយោធា មានឋានន្តរស័ក្តិវរសេនីយ៍ឯក (ស័ក្តិ៥) បម្រើការងារនៅអគ្គនាយកដ្ឋានសម្ភារបច្ចេកទេស នៃក្រសួងការពារជាតិ ទីលំនៅផ្ទះលេខ២៨២ ផ្លូវលំ សង្កាត់ដង្កោ ខណ្ឌដង្កោ។ ចំណែកជនរងគ្រោះមានឈ្មោះ ជុំ គា
 ព័ត៌មានលម្អិត
ចុះថ្ងៃទី: 21-02-2018, 05:40 PM, ចំនួនអ្នកអានៈ​ 28ដង
រាជធានី​ភ្នំពេញ ៖ អ្នកនាំពាក្យក្រសួងការពារជាតិ បាននៅលើទំព័រ Facebookនាយឧត្តមសេនីយ៍ ឈុំ សុជាត&nbsspan; នៅថ្ងៃទី២១ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៨នេះ បានប្រកាសថា កងទ័ពកម្ពុជា បានត្រៀមខ្លួន រួចហើយក្នុងការសហការការពារសន្តិសុខ សណ្តាប់ធ្នាប់ សម្រាប់ដំណើរការបោះឆ្នោត ជ្រើសតាំងសមាជិកព្រឹទ្ធសភា នីតិកាលទី៤ ឆ្នាំ២
 ព័ត៌មានលម្អិត
ចុះថ្ងៃទី: 21-02-2018, 05:33 PM, ចំនួនអ្នកអានៈ​ 29ដង
រាជធានី​ភ្នំពេញ&nbsspan; ការប្រកាសព្រមានទាំងទឹកមុខស្វាហាប់យ៉ាងដូច្នេះ ត្រូវបានបន្លឺឡើងក្នុងឱកាសសម្ដេចតេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្ត្រី បន្តជួបសំណេះសំណាល ជាមួយកម្មករ-កម្មការិនីមកពី ១៥រោងចក្រ ដែលស្ថិតនៅក្នុងសង្កាត់ទឹកថ្លា ខណ្ឌសែនសុខ រាជធានីភ្នំពេញ នាថ្ងៃទី២១ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៨ ដែលនេះក៏ជា
 ព័ត៌មានលម្អិត
ចុះថ្ងៃទី: 21-02-2018, 05:28 PM, ចំនួនអ្នកអានៈ​ 21ដង
រាជធានី​ភ្នំពេញ ៖ ចលនាសង្រ្គោះជាតិ បានប្រកាសចេញជារូបរាង កាលពីចុងខែមករា ឆ្នាំ២០១៨ ដោយមាន លោក សម រង្ស៊ី ជាប្រធាន។ ក្រោយពីការបង្កើត មិនបាន មួយខែស្រួលបួលផង រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួង មហាផ្ទៃ សម្តេចក្រឡាហោម ស ខេង បានប្តឹងបុគ្គល៥រូបសំខាន់ៗដែលមាន លោក សម រង្ស៊ី , លោកស្រី ជូ ឡុងស៊ូម៉ូរ៉ា ភរិយារបស់លោក ន
 ព័ត៌មានលម្អិត
ចុះថ្ងៃទី: 21-02-2018, 12:53 PM, ចំនួនអ្នកអានៈ​ 4ដង
រាជធានី​ភ្នំពេញ ៖&nbsspan; សម្ដេច ស ខេង ក្នុងរយៈពេលជិត២ទសវត្សរ៍កន្លងមក បានបង្ហាញឲ្យឃើញថា កំណែទម្រង់នេះ បានចូលរួមចំណែកយ៉ាង សំខាន់ក្នុងការលើក កម្ពស់ អភិបាលកិច្ចល្អ ការផ្ដល់សេវាសាធារណៈ និងការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចមូលដ្ឋាន ឆ្លើយតបទៅនឹងតម្រូវការចាំបាច់ និងដោះស្រាយបាននូវបញ្ហាប្រឈម ជាអាទិភាព នា
 ព័ត៌មានលម្អិត
ចុះថ្ងៃទី: 21-02-2018, 12:17 PM, ចំនួនអ្នកអានៈ​ 16ដង
ខេត្តកោះកុង ៖&nbsspan; បច្ចុប្បន្ន​ដី​សហគមន៍​ កំពុង​ត្រូវបាន គេ​បូម​ខ្សាច់​ដាក់​រំលោភបំពាន​ច្បាប់​ទាំង​កណ្តាលថ្ងៃត្រង់​តែម្តងសារព័ត៌មាន​ក្នុងស្រុក​មួយចំនួន​បាន​ចុះផ្សាយ​ជា​បន្តបន្ទាប់ អំពី​ករណី ឃុបឃិត​រវាង​ក្រុម​ឈ្មួញ និង​មន្ត្រី​ពាក់ព័ន្ធ​ដែល​បាន​រំលោភ​យក​ដី​ប្រមាណ​៣០​ហិកតា ដ
 ព័ត៌មានលម្អិត
ចុះថ្ងៃទី: 21-02-2018, 12:05 PM, ចំនួនអ្នកអានៈ​ 6ដង
ទូរទស្សន៍​រដ្ឋ​មួយ​របស់​ស៊ី​រី​បាន​រាយការណ៍​ថា កងទ័ព​តួ​ក​គី​បាន​បាញ់​ផ្លោង​ទៅលើ​ច្រកចូល​ទៅក្នុង​តំបន់​ក្រុម​យុទ្ធជន​អំបូរ​ឃឺ​ដដែល​ស្ថិតក្នុង​ភាគ​ខាងជើង​តំបន់​អា​ហ្វ្រ៊ី​ន (Afrin) ភ្លាមៗ​បន្ទាប់ពី​កងកម្លាំង​រដ្ឋាភិបាល​ស៊ី​រី​ជាច្រើន​បាន​ចូល​ទៅដល់​ទីនោះនៅ​ថ្ងៃ​ពុធ​នេះ​យោធា​គាំទ្
 ព័ត៌មានលម្អិត
« មុន  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359   ក្រោយ»
ទំនាក់ទំនងផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម 097 30 30 910 / 081 89 06 89 Email: ssn.news@yahoo.com
ព័ត៌មាន ពីធីអាពាហ៍ពិពាហ៍
ចំនួនអ្នកទស្សនា
ថ្ងៃនេះ : 1790 នាក់
ម្សិលមិញ : 10510 នាក់
សរុបទាំងអស់ : 405261 នាក់
ទំនាក់ទំនងផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម 097 30 30 910 / 081 89 06 89 Email: ssn.news@yahoo.com
រក្សាសិទ្ធដោយ​ សារព័ត៌មានសង្គម និងកីឡា នៅឆ្នាំ 2012-2016